Niveau mbo en hbo daalt

Wie niets weet kan zich nooit vergissen
Wij vinden al heel lang dat het onderwijs in Nederland niet deugt en dat het er door allerlei onderwijsvernielingsexperimenten niet beter op wordt. Volgens de De Telegraaf heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ons vandaag weer eens gelijk gegeven. Op pagina 3 staat namelijk een heel klein berichtje, met als kop 'Niveau mbo en hbo daalt'. Volgens dit berichtje heeft het SCP geconstateerd dat het niveau van het beroepsonderwijs schrikbarend daalt:
"omdat (Noot van uw captain: men zal wel "doordat" bedoelen, maar de opsteller van het berichtje is vermoedelijk ook een slachtoffer van het Nederlandse onderwijs. Einde van de noot.) de leerlingen steeds meer praktijkonderricht krijgen buiten school en steeds minder theorielessen in de klas."
Als het aan de theoretisch slecht onderlegde onderwijsvernielers van het 'natuurlijk leren' ligt, krijgen de leerlingen strax helemaal geen onderricht meer. Wij zijn daar tegen en herhalen hier nog maar eens ons onderwijsstandpunt:
"Wij zijn voor gedegen onderwijs, waarbij leraren nuttige kennis overdragen op hun leerlingen."
Als wij op dit moment voor de klas zouden staan, zouden wij er meteen bij zeggen: "Uit je hoofd leren en toepassen." Maar dat is een heel ander verhaal.

how to lie with statistics
Het detelegraafberichtje is waarschijnlijk gebaseerd op het persbericht van het SCP betreffende het rapport 'Duaal als ideaal?'. Uit dat persbericht citeren wij nog even twee alinea's die koren op onze molen zijn:

"Onder de noemer competentiegericht leren neemt de effectieve onderwijstijd af

Het competentiegericht leren maakt een duidelijke groei door en dat betekent dat de beroepspraktijk in hoge mate bepalend wordt voor de inhoud en inrichting van het onderwijs. In het hbo wordt nog maar eenderde deel van de onderwijstijd op de hogeschool gerealiseerd. De contacttijd met docenten is de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Het onderwijs staat grotendeels in het teken van zelfstandig leren en het groepsgewijs uitvoeren van projecten. Ook in het mbo neemt de effectieve onderwijstijd af. Van de 850 verplichte uren per jaar wordt maar een beperkt deel ingevuld met vakinstructie en kennisoverdracht door de docent. Het merendeel van de tijd wordt besteed aan algemene of praktijkgerichte vaardigheden.

Steeds meer scholieren en studenten beginnen met een tekort aan kennis en vaardigheden

Het mbo krijgt steeds meer zorgleerlingen uit het vmbo. In het hbo neemt het percentage studenten met een vwo-diploma af, terwijl het percentage studenten met een mbo- of havo-diploma groeit. Bij aanvang van de opleiding blijken er steeds vaker tekorten in kennis en basisvaardigheden, bijvoorbeeld bij rekenen en taal. Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid tijd die in het mbo en hbo aan kennisoverdracht wordt besteed juist af.

Met de volgende zin doet het persbericht ons een groot plezier, dus die hebben we even vet gecursiveerd:
"De combinatie van een groeiende tijdsbesteding aan praktijkleren buiten de school en een brede omarming van competentiegericht leren binnen het onderwijs zelf, dreigt ten koste te gaan van het niveau van het onderwijs."
Men sluit af met:
"De veranderende scholieren- en studentenpopulaties vragen eerder om intensivering dan om extensivering van het onderwijs."
Zouden ouders wier kinderen slachtoffer zijn van de onderwijsvernielers eigenlijk recht hebben op schadevergoeding? En de kinderen zelf? Wij vinden dat alle ministers, ambtenaren en schoolleiders die de schade veroorzaakt hebben hoofdelijk aansprakelijk gesteld moeten worden en alles uit eigen zak moeten vergoeden. Bovendien raken ze hun baan, hun salaris en hun spaargeld kwijt en moeten ze tot hun pensioen in de bijstand plaatsnemen, zodat ze eens merken wat ze anderen aangedaan hebben. Daarna krijgen ze trouwens alleen AOW en hun opgebouwde pensioen wordt verbeurd verklaard, om gebruikt te worden ten bate van het onderwijs. Maar dan wel goed onderwijs, want anders blijven we aan de gang.

28-06-2006 13.30 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere